Jump to content

Dowcipy


Reaper

Recommended Posts

Po?miejmy si? po prostu ;)

 

W tym roku odb?dzie si? mecz o trzecie miejsce w Lidze Mistrzów, pomi?dzy dru?ynami, które przegra?y w pó?fina?ach: Manchester United i Chelsea Londyn. Mecz ten b?dzie si? nazywa? Fina? Pucharu FA.

Link to comment

AM, Farmacja. Egzamin ustny z farmakognozji (o ro?linkach) kilka lat temu. Ch?opak obkuty, dostaje pytanie o rodzin? "trawy". Wi?c p?ynnie bez zaj?kni?cia opowiada: "...a li?cie po??czone s? z ?odyg? za pomoc?...yyy... y..." . Chodzi o kolanka, a ?e pani prof widzi ?e kole? umie, wi?c stara si? go naprowadzi?: "No niech pan si? zastanowi. Za co ch?opak ?apie dziewczyn? na pierwszej randce?"... Kole? my?li, my?li nagle wypala: "Aparat szparkowy???" :-)

Link to comment

Caryca Katarzyna szuka?a wytrawnego kochanka, lecz ?aden z kandydatów

nie wytrwa? d?u?ej ni? 50 orgazmów. Caryca by?a niepocieszona. Wkrótce

jednak dowiedzia?a si?, ?e w dalekiej syberyjskiej puszczy mieszka

m?ody drwal, który mo?e zaspokoi? ka?d? kobiet?. Uda?a si? wi?c do

owego drwala i mówi:

- Albo zaspokoisz mnie 100 razy, albo mój kat zetnie ci g?ow?. Drwal

si? zgodzi? i wspólnie z Caryc? odliczali kolejne orgazmy drwala:

- 1, 2, 3, ..50, ........, 90, .....

Katarzyna ju? nie wytrzymuje, ale drwal mówi:

- Mia?o by? 100, to b?dzie 100!

I licz? dalej. Gdy dosz?o do 99 orgazmu, Caryca k?ami?c krzyczy:

- 100!

- Nie, 99! - mówi drwal.

- 100, wed?ug moich rachunków jest ju? setny raz.

- Caryco - mówi drwal - ja jestem cz?owiek prosty, ale uczciwy,

pogubili?my si? w rachunkach, wi?c zaczynamy od nowa!

Link to comment

1. S?d w Kansas (USA) nakaza? Arturowi Younkinowi (waga:225 kg)

schudniecie o 50 kg i zakaza? jedzenia wi?cej ni? jednego posi?ku

dziennie. Skazany straci? z powodu oty?o?ci prace i nie sp?aca?

kredytu. Odchudza si? w wiezieniu.

 

2. W Sacco w Missouri (USA) kobiety nie mog? nosi? kapeluszy, które

mog?yby przerazi? dzieci, osoby wra?liwe i zwierz?ta.

 

3. Ka?dy Brytyjczyk usi?uj?cy sprzeda? np. odkurzacz w miejscu

publicznym nara?a si? na kar? ograniczenia wolno?ci (3 miesi?ce) i

180 funtów (ok. 1250 z?) grzywny.

 

4. W Tanzanii istnieje limit d?ugo?ci w?osów - maksimum 36 cm.

 

5. W Atenach, prowadz?c samochód w stroju k?pielowym, ryzykujesz utrat?

prawa jazdy.

 

6. W stanie Alabama (USA) zabroniona jest gra w domino w niedziel?.

 

7. Ortodoksyjni rabini z Izraela zabronili wiernym korzystania z

Internetu, bo "wodzi ludzi na pokuszenie i prowadzi do grzechu".

 

8. Kolegium do spraw wykrocze? w Koszalinie nakaza?o pewnemu m??czy?nie

przez miesi?c my? naczynia w restauracji, bo nie zap?aci? rachunku za

obiad.

 

9. W Nowej Gwinei zap?ata za ?lub z "now?" narzeczon? to 240 dolarów, 5

?win i jeden ptak. Dwie ?winie, ptak i jedyne 30 "zielonych"

wystarcza aby zap?aci? za ?on? z odzysku (rozwódk? lub wdow?). Nic

nie p?aci si? za by?? dwukrotn? m??atk?.

 

10. W miejscowo?ci Fairbanks (Alaska, USA) nie wolno cz?stowa? myszy wódk?.

 

11. W Mikronezji (pa?stwo w Oceanii) m??czyzn? nosz?cego krawat zmusza

si? do zak?adania specjalnej obro?y.

 

12. Dziewcz?ta z Oregonu (USA), które maja poni?ej 18 lat, nie mog? pi?

kawy w miejscach publicznych po godzinie 19:00.

 

13. W Arkansas (USA) m??czyzna ma prawo bi? swoj? konkubin? pod

warunkiem, ?e nie robi to cz??ciej ni? raz w tygodniu.

 

14. W Los Angeles (USA) m?? ma prawo bi? ?on? pasem, o ile szeroko??

pasa nie przekracza 3,6 cm. No chyba, ?e ma??onka zgodzi si? na

ust?pstwa.

 

15. W Tanzanii (Afryka) kategorycznie zakazane jest noszenie spódniczek

mini. Kobieta za kar? mo?e trafi? do wiezienia.

 

16. Na Alasce (USA) nie wolno budzi? nied?wiedzi ze snu zimowego w celu

zrobienia im fotografii.

 

17. Nauczyciele religii w polskich szko?ach otrzymali poufny zakaz

straszenia dzieci diab?em.

 

18. W San Francisco (USA) karalne jest mycie samochodów zu?yt? bielizn?.

 

19. W Seattle (USA) m?odym panienkom zakazano siada? na kolanach swoich

sympatii w publicznych ?rodkach lokomocji. Z?amanie tego zakazu grozi

kar? wiezienia do pó? roku.

 

20. Amatorzy teatru i kina w Begalu (Indie) pozbawieni s? przyjemno?ci

ogl?dania scen poca?unku. Ministerstwo O?wiaty twierdzi, ?e sceny

erotyczne zmi?kczaj? mózg.

 

21. W Provo (Utah, USA) obowi?zuje przepis zabraniaj?cy wychodzenia psom

z domu po godzinie 19:00.

 

22. W Polsce m??czyzn z widoczn? u?omno?ci? nie przyjmuje si? do

seminarium duchownego.

 

23. W Cleveland (Ohio, USA) prawo zakazuje kobietom nosi? obuwie ze

skóry, by m??czy?ni nie ogl?dali ich nóg odbijaj?cych si? w

wypastowanych butach.

 

24. W miejscowo?ci Tuscon (Arizona , USA) nie wolno kobietom nosi?

spodni. M??czyznom nie wolno nosi? szelek w Nogalcs (Arizona), a

obcis?ych spodni w Delaware (Connecticut).

 

25. Podrywanie kobiety na ulicy w Little Rock (Arkansas, USA) grozi

miesi?cem wiezienia.

 

26. W Turcji nietrze?wych kierowców wywozi si? 30 kilometrów od miejsca

zamieszkania. Musza w?óczy? si? do domu piechot?. Pod gro?b? kary

wi?zienia zabrania si? im wtedy korzystania z publicznych ?rodków

komunikacji.

 

27. W Maine (USA) zabronione jest s?uchanie w niedziel? radiowych

audycji rozrywkowych.

 

28. W Wirginii (USA) rytua?y ko?cielne traktowane s? z niezwyk?? powag?.

Je?li kto? zostanie przy?apany podczas mszy, np. na ?uciu gumy,

zostaje niezw?ocznie zel?ony przez wynaj?tych do tego celów

pomocników pastora.

 

29. W ?widnicy w miejscach publicznych nie wolno przeklina?. Za u?ywanie

wulgarnych s?ów stra? miejska karze mandatami w wysoko?ci od 5 do 50 z?.

 

30. W kilku krajach afryka?skich za gwa?t grozi pozbawienie gwa?ciciela

m?sko?ci. Bez znieczulenia...

 

31. W Grecji m??czyzna spó?niaj?cy si? do pracy mo?e usprawiedliwi? si?

twierdz?c, ze kocha? si? z ?on?.

 

32. M?odzie? szwajcarska ma zakaz fotografowania si? nago (ca?a posta?).

Mo?e natomiast robi? to "w cz??ciach". Np. na jednym zdj?ciu od pasa

w gór?, na drugim - od pasa w dó?.

 

33. W Kalifornii (USA) ludziom bez uprawnie? my?liwskich zabronione jest

stawianie pu?apek na myszy.

 

34. W miejscowo?ci East Lake w Ohio (USA) obowi?zuje zakaz kopania

zwierz?t. Kara za kopniecie np. psa to grzywna 25 dolarów i 10 dni

wi?zienia.

 

35. W Libii w 1977 r. s?d, zgodnie z prawem islamskim, skaza? na miesi?c

wiezienia psa, który pogryz? cz?owieka.

 

36. W Chinach znalezienie u kogo? skóry pandy oznacza kar? ?mierci z

klauzul? natychmiastowej wykonywalno?ci.

 

37. W Teksasie (USA) obowi?zuje zakaz uprawiania seksu w samochodach.

Policjant, który nakryje par? na gor?cym uczynku, zanim zbli?y si? do

"miejsca przest?pstwa" ma obowi?zek trzykrotnie nacisn?? klakson w

radiowozie i odczeka? dwie minuty.

 

38. Biuro polityczne Komunistycznej Partii Kuby wyda?o zakaz

przemawiania d?u?ej ni? godzin?. Zasada nie obowi?zuje Fidela Castro

(?redni czas przemówienia - 5,5 godziny).

 

39. W?adze Sztokholmu nakaza?y usun?? z ulic billboardy z wizerunkiem

chudej jak szczapa angielskiej modelki Georginii Grenville, bo

nast?pczyni tronu szwedzkiego, 20-letnia Victoria, cierpi na bulimi?.

 

40. W Logan Country (Colorado, USA) karze si? wiezieniem za poca?owanie

?pi?cej kobiety. A w Hariford (Connecticut, USA) zabronione jest

ca?owanie ?ony w niedziel?.

 

41. W?adze liba?skiego wiezienia Roumieh zaka?a?y skazanym nudzenia si?

w celach. Kiedy zaczynaj? si? nudzi?, maja g?o?no ?piewa?, a wtedy

organizuje si? im zaj?cia.

 

42. W Japonii obowi?zuje nieformalny zakaz wykorzystywania przez

pracownika wszystkich dni urlopu. Wykorzystanie ca?ego urlopu budzi

zgorszenie.

 

43. Na Florydzie (USA) niezam??ne kobiety pójd? do wiezienia, je?li b?d?

skaka? na spadochronie w niedziel?.

 

44. W Tanzanii (Afryka) pan m?ody sk?adaj?c przysi?g? ma??e?sk?, pod

gro?b? kary wiezienia musi powtarza? za urz?dnikiem nast?puj?ce

s?owa: "Niech si? wykrwawi?, niech mnie piorun roztrzaska, niech mnie

ze?re krokodyl, niech og?uchn? i o?lepn?, niech stan? si? ?ebrakiem,

je?li oszukam lub opuszcz? ?on?".

 

45. W?a?ciciele domów publicznych w Tajlandii zakazali prostytutkom

otwierania butelek pochw?. Sztuczka ta coraz cz??ciej ko?czy si?

zranieniami. Zwolnienia lekarskie z tego powodu nie s? honorowane.

 

46. W Oxfordzie (Wielka Brytania) wszystkie kobiety powy?ej 16 roku

?ycia obj?te s? zakazem obna?ania si? przed obiektywem aparatu

fotograficznego, je?li fotografem jest m??czyzna.

 

47. Po kolejnym napadzie pijanych s?oni na wiosk? Pradzapatibosi w

stanie Assam (Indie), w?adze wprowadzi?y zakaz produkcji piwa z ry?u

w lasach. S?onie natrafiwszy na le?ne browary z lubo?ci? si?

opija?y.

 

48. Angielska poetka, Donna McLean, przestraszona osi?gni?ciami w

dziedzinie klonowania postanowi?a, ?e nie pozwoli, ?eby kto? j?

kiedy? sklonowa? i zastrzeg?a swój kod genetyczny w urz?dzie

patentowym.

 

49. Gubernator Tokio nakaza? mieszka?com miasta jedzenie mi?sa wron, bo

jest ich w stolicy za du?o. W??czenie wroniny do menu tokijczykow

pozwoli zmniejszy? stada tych ptaków co najmniej o dwie trzecie.

 

50. W prowincji Ottawa (Kanada) trzynastu Indian wyst?pi?o do w?adz o

wydanie zakazu p?acenia za skalpy. Od 1756 r. obowi?zuje tam bowiem

rozporz?dzenie królewskiego gubernatora brytyjskiego Williama

Lawrence'a zach?caj?ce w ten sposób do skalpowania tubylców.

 

51. W miejscowo?ci Saratosa (Floryda, USA) zakazane jest ?piewanie w

slipkach.

 

52. W stanie Illinois (USA) kategorycznie zabronione jest wchodzenie do

gmachu opery z pluszowym misiem.

 

53. W Arabii Saudyjskiej nie wolno nosi? krzy?a na szyi, ani

przechowywa? w domu Biblii.

 

54. Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawos?awnej domaga si? zakazu stosowania

nowej identyfikacji podatkowej. Hierarchowie stwierdzili, ?e w kody

kreskowe wpleciono znaki przypominaj?ce szóstki, a to jest symbol

antychrysta (s?ynne 666).

 

55. Egipski parlament postanowi?, ?e kobieta b?dzie mog?a skar?y? do

s?du m??a, który nie pozwoli jej podró?owa?.

 

56. W Tunezji kobiety Tuaregow (pustynni koczownicy) nie mog? patrze? na

obcych m??czyzn.

 

57. Radni warszawskiej gminy Centrum przyj?li uchwa?? o zakazie

sprzeda?y alkoholu powy?ej 4,5 procent w budynkach zajmowanych przez

Sejm i Senat.

 

58. Szkoci domagaj? si? wolnego od pracy poniedzia?ku. "British Medical

Journal" opublikowa? wyniki bada?, z których wynika, ze wi?kszo??

m??czyzn umiera w poniedzia?ek.

 

59. Król Tajlandii, Bhumibol Adyulyadej, wydal s?u?bie zakaz dotykania

d?oni? szklanek, z których korzysta królewska rodzina.

 

60. W Cuernee (Illinois, USA) kobieta wa??ca ponad 100 kg nie ma prawa

je?dzi? konno w podkoszulku.

 

61. Anwar Ibrahim, szef resortu finansów Malezji, wydal zakaz hodowania

kwiatów w doniczkach. Minister nakazuje obywatelom uprawia? w

doniczkach warzywa.

 

62. W stanie Indiana (USA) ma?pom nie wolno pali? papierosów.

 

63. W mie?cie Lelczyce (Bia?oru?) obowi?zuje zakaz sprzeda?y jajek.

Jajka mo?na naby? wy??cznie w aptece, na recept? lekarsk?.

 

64. W Polsce zakazane jest noszenie przy sobie przedmiotów, w których

ukryte jest ostrze (np. buty z wysuwaj?cymi si? kolcami lub laski ze

szpikulcem). Zakaz nic nie mówi o tasakach lub pó?metrowych no?ach

kucharskich.

 

65. W mie?cie Gary (Indiana, USA) obowi?zuje zakaz chodzenia do teatru

przed godzin? szesnast? po zjedzeniu czosnku.

 

66. W Waszyngtonie (USA) absolutnie zakazany jest seks z dziewic?.

 

67. Prawo kanoniczne zakazuje udzielania ?lubów poza murami ?wi?tyni, z

wyj?tkiem domu lub szpitala. Ostatnio w?adze ko?cielne odmówi?y

udzielania ?lubów w samolocie, ?odzi podwodnej i basenie.

 

68. W Iranie zakazane jest obejmowanie si? par na ulicy i publiczne

ca?owanie. Najni?sz? kar? za te przewinienia jest 35 batów.

 

69. Tak?e w Iranie, w toalecie nie mo?na korzysta? z gazety. W gazecie

mo?e bowiem znajdowa? si? zdj?cie imama albo ?wi?te s?owo.

 

70. W mie?cie Wichita (Kansas, USA) pobicie te?ciowej nie mo?e by?

powodem rozwodu.

 

71. Na Kubie, po gro?b? utraty auta, nie wolno wozi? prywatnym

samochodem nikogo oprócz najbli?szej rodziny.

 

72. Na Spitsbergenie (wyspa norweska na Morzu Arktycznym) obowi?zuje

absolutny zakaz picia alkoholu.

 

73. Na Alasce (USA) prawo zabrania rozmawiania z nied?wiedziem.

 

74. W stanie Kentucky (USA) po?lubienie po raz czwarty tej samej osoby

grozi wi?zieniem.

 

75. W Waterwille (Maine, USA) zakazane jest publiczne wycieranie nosa.

 

76. Adiutant oficera angielskiej Gwardii Jej Wysoko?ci Królowej El?biety

II ma zakaz przygl?dania si? ma??once prze?o?onego.

 

77. Ustawa o j?zyku polskim przewiduje 30 dni aresztu za pos?ugiwanie

si? j?zykiem obcym w nazewnictwie towarów, reklamie, instrukcjach

obs?ugi.

 

78. Wed?ug przepisów Mi?dzynarodowej Federacji Bokserskiej w ringu nie

mog? wyst?powa? brodaci zawodnicy.

 

79. W Oklahomie (USA) obowi?zuje zakaz rzucania czarów na nauczycieli

przez uczniów.

 

80. Psy z New Jersey (USA) nie mog? szczeka? od 8 wieczorem do 8 rano.

 

81. W Oklahomie (USA) niezb?dne jest specjalne pozwolenie burmistrza na

kopulacje psów. W tym samym stanie, za strojenie niestosownych min do

psa, p?aci si? grzywn? w wysoko?ci 220 dolarów.

 

82. Prawo ameryka?skie zabrania czyni? wybory prezydenckie przedmiotem

zak?adów bukmacherskich. Amerykanie przez Internet robi? zak?ady w

Europie.

 

83. W?adze Rumunii wyda?y zakaz wjazdu na swoje terytorium brudnym

samochodom.

 

84. W Pekinie (Chiny) w wielu barach obowi?zuje zakaz wst?pu brzydkim

kobietom.

 

85. W wielu miastach i wioskach Afganistanu m??czy?ni bez bród nie maj?

prawa do pracy i ?adnych us?ug. Urz?dnicy pa?stwowi musza ponadto w

czasie pracy nosi? turbany.

 

86. Polski stra?nik nie mo?e mie? w?sów. Rozporz?dzenie MSWiA g?osi:

"osoby nosz?ce brody i bokobrody oraz d?ugie w?osy i w?sy, a tak?e

nie przestrzegaj?ce bie??cego golenia zarostu twarzy nie mog? bra?

udzia?u w dzia?aniach ratowniczych".

 

87. W Turcji kandydat na studenta musi by? ogolony. Na studia nie s?

przyjmowani tak?e kandydatki w chustach na g?owach.

 

88. W waszyngto?skim metrze (USA) obowi?zuje zakaz jedzenia i picia.

 

89. Prawo ko?cio?a rzymsko-katolickiego zakazuje homoseksualistom

malowania ?wi?tych obrazów.

 

90. W stanie Minnesota (USA) kobieta, która przebierze si? za ?wi?tego

Miko?aja mo?e trafi? do wi?zienia na 30 dni.

 

91. Fan klub viagry w Sydney (Australia) domaga si? wprowadzenia zakazu

stosowania tego leku do innych celów. Okazuje si?, ze australijskie

gospodynie dodaj? niebieskie tabletki do wody w wazonach, co o

tydzie? przed?u?a ?ywot ci?tych kwiatów.

 

92. Zdaniem polskich duchownych ogl?danie filmu pt. "Ksi?dz" (historia

duszpasterza-homoseksualisty) jest ci??kim grzechem.

 

93. W Polsce nadal obowi?zuje zakaz fotografowania dworców kolejowych.

 

94. W Haletrophe (Maryland, USA) podlega sankcji prawnej publiczne

ca?owanie si? d?u?ej ni? przez sekund?.

 

95. W Libanie obowi?zuje zakaz tracenia dziewidztwa przed ?lubem. Je?li

m?? udowodni, ?e oblubienica nie by?a dziewica, ma prawo odes?a? j? z

powrotem do rodziców.

 

96. W tym samym Libanie zakazano dokonywanie zabiegów kosmetycznych,

które przed ?lubem "przywracaj?" dawno utracone dziewictwo.

 

97. Rzecznicy praw zwierz?t domagaj? si? od rz?du Szwajcarii

wprowadzenia zakazu eksportu psów do krajów azjatyckich. Zakaz ma

uchroni? s?ynne bernardyny przed zjedzeniem.

 

98. Indianki z plemienia Yanomami (?yj? w Wenezueli i Brazylii) od dwóch

lat maj? zakaz rodzenia dziewczynek. Za urodzenie dziecka p?ci

?e?skiej grozi publiczna ch?osta.

 

99. W?adze filipi?skie zakaza?y latania samolotami pasa?erskimi

spadochroniarzom. Zakaz wprowadzono po tym, jak jeden ze skoczków

chcia? uprowadzi? samolot gro??c pilotowi granatem, po czym zabra?

pasa?erom pieni?dze oraz kosztowno?ci i wyskoczy? z samolotu.

 

:rotfl:

Link to comment

Aleksander Kwa?niewski wraca do polityki. Tym razem z has?em "Wybierzmy przesz?o??".

 

Jak to si? zwyk?o mówi?: ?wiat stan?? na g?owie - bia?y najlepszym raperem, czarny najlepszym golfist?, a demokracj? w Polsce ratuje postkomunista za pieni?dze ukrai?skiego oligarchy.

 

Nic dziwnego, ?e nie mo?emy doj?? do porozumienia z Rosj?. Zawsze jak siadamy do rozmów to kto? zaczyna rzuca? mi?sem.

 

Zastanawiam si? co si? stanie, gdy minister Ziobro zachoruje i pójdzie do lekarza. Czy lekarz po zabiegu zwo?a konferencj? prasow? i powie "ten cz?owiek ju? nikogo wi?cej nie oskar?y", czy mo?e sko?czy si? na lakonicznym "teraz ja jestem sprite, a ty jeste? pragnienie"?

 

Jeszcze cztery Ziobra, a b?dziesz si? leczy? sad?em z bobra. Tak? piosenk? ma szans? za?piewa? w Opolu Andrzej Rosiewicz.

 

Stanis?aw ?. autor g?o?nego programu aktywizacji osób bezrobotnych "Praca za seks" ma szanse trafi? za kratki. Czy?by czas na realizacj? programu "Resocjalizacja poprzez seks"?

 

Romek G. przeciwstawia si? "wstr?tnym pederastom". Zastanawiam si? co spowodowa?o u niego tak? traum?. Mo?e prokuratura zrobi jakie? post?powanie wyja?niaj?ce?

Link to comment

Pewne bogate ma??e?stwo postanowi?o wybra? si? na imprez?. Miewli zamiar zosta? do pó?na wi?c dali wolne swojemu kamerdynerowi.

?onie jednak szybko znudzi?a si? zabawa i wróci?a do domu. Po wej?ciu do mieszkania spotka?a kamerdynera Jana siedz?cego przy stole w kuchni. Spojrza?a na niego i kaza?a mu i?? za ni? do sypialni.

Ju? na miejscu powiedzia?a do niego:

-Janie, zdejmij moj? sukni?.

Zrobi? to powoli.

- Teraz zdejmij moje po?czochy i podwi?zki.

Zdj?? jak mu kazano.

- Janie, a teraz mój stanik i majtki.

Zdj??.

Napi?cie ros?o, gdy kobieta doda?a.

-Jeszcze raz za?o?ysz moje ciuchy, to k***a wylatujesz.

 

-----

 

Wchodzi Jasio na lekcje, rzuca plecak, zak??da nogi na ??wk? i krzyczy "siemaaaaaaaaa". Zszokowana nauczycielka mówi do niego:

-Jasiu, natychmiast podnie? ten plecak i wejd? do klasy tak grzecznie, jak twój tatu? wraca z pracy.

Jasiu wychodzi i za moment otwiera drzwi gwa?townym kopni?ciem i krzyczy

-Haaaaaa! Nie spodziewa?a? si? mnie tak wcze?nie!

Link to comment

M?oda rodzina z 5 letnim synem ogl?daj? kupione mieszkanie. Dziecko patrzy

na pust? ?cian? i mówi:

- A tu pó?eczk? jebniemy.

Ojciec - uderzenie w kark - pyta:

- Poj??e??

- Poj??em.

- Co poj??e??

- ?e pó?eczka tu ni chuja nie potrzebna...

Link to comment

Kilka tekstów z Joe Monster:

"Pluje do góry i ?apie ?lin? z powrotem do buzi, wywo?uj?c md?o?ci u nauczyciela."

"Podczas sprawdzianu czo?ga si? po klasie, w celu zabrania nauczycielowi zeszytu, który ten uprzednio zabra? jej, poniewa? ?ci?ga?a. Zauwa?ona pocz?tkowo chowa si? za plecakiem kolegi, pó?niej udaje, ?e to nie ona."

"Ucze? biega po korytarzu, wykrzykuj?c "bziuuuuum" i twierdz?c, ?e jest batmanem."

"Tomek podpali? koleg?."

Edyta: :rotfl: Musia?em to do?o?y?:

"Zatrudnimy osob? kreatywn?, punktualn? i mi??.

Statysta w programie w dla dzieci.

Wymagania: Zami?owanie do koloru fioletowego."

Link to comment

Jaros?aw i Lech odwiedzj? przedszkole. W pewnym momencie Lech zadaje pytanie: "Drogie dzieci - co to jest tragedia?"

Chiwla ciszy i zg?asza si? Ma?gosia mówi?c: Mój kolega mieszka na wsi. Gdyby wyszed? na pole i przejecha? go traktor to by?aby tragedia..."

Lech: "O nie dziewczynko - to by?by wypadek"

Cisza zapad?a ale Jarek zach?ca dzieci. W ko?cu zg?asza si? Ola: Gdyby autobus wioz?cy 50 dzieci wpad? w przepa?? i wszystkie by zgin??y to na pewno by?aby tragedia..."

Jare: " kochanie - to by?aby wielka strata, ale nie tragedia"

Cisza zapad?a i nagle wyrywa si? Jasiu:

"Wiem - gdyby Pan prezydent i Pan premier lecieli samolotem i ten samolot zosta? zestrzelony przez rakiet? a Pan Prezydent i Pan Premier by zgin?li to na pewno by?a tragedia"

"Brawo" wykrzykuj? równczesnie bli?niacy" Ale jak do tego doszed?e? ch?opcze?"

"To proste" - mówi Jasiu - "raczej nie by?by to wypadek, a na pewno nie wielka strata..."

Link to comment

Kiedy Bóg stwierdził, że nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, zwrócił się do Adama:

- Adamie, widzę, że ci się nudzi. Stworzę ci zatem istotę, która będzie piękna, mądra i inteligentna, będzie ci służyć i wspierać cię. Jednym słowem - istotę idealną! Ale musisz mi oddać swoją nogę.

- Nogę? A co dostanę za żebro?

 

 

Chłopczyk w piaskownicy zanosi się nagle płaczem. Inne dzieci pytają, co się stało.

- Złamała mi się komórka... - płacze dalej chłopiec.

Jednak w końcu się uspokaja: - Ale to w sumie nic, bo jutro tata kupi mi drugą.

Nagle jeden z towarzyszy zabawy komentuje: - Ale dzisiaj będziesz kopał łopatką, jak wieśniak!

Link to comment

Najnowocześniejszy Bank świata miał super-sejf. Któregoś razu właściciele banku postanowili przetestować zabezpieczenia. Zaprbsili ekipy najbardziej znanych złodziei świata z Francji, USA, Niemiec i Polski. Zebrali wszystkich i powiedzieli:

- Zgasimy światło przed sejfem na pół minuty. Jeśli po zapaleniu światła sejf będzie otwarty, ta ekipa może zabrać zawartość sejfu.

Pierwsi próbują Francuzi... Światło się zapala - nie udało się. Drudzy są Amerykanie. Światło zapala się... nawet sprzętu nie zdążyli wyjąć. Trzeci w kolejności są Niemcy. Światło się zapala - nic z tego.

Kolej na Polaków. Światło gaśnie, mija pół minuty... Próbują zapalić światło - nic, próbują po raz kolejny - nic... Nagle z mroku słychać szept:

- Kurde, Stefan! Mamy tyle kasy, po cholerę ci jeszcze ta żarówka?

 

 

Pracownik biura pyta dyrektora:

- Co ja mam robić z tą stertą dokumentów, która leży u mnie na biurku?

- Wyrzucić! Wszystko wyrzucić! Robić kopie i wyrzucać!

Link to comment

ROZMOWA NAGRANA NA MORSKIEJ CZESTOTLIWOSCI ALARMOWEJ CANAL 106,NA WYBRZEZU FINISTERRA (GALICJA) POMIEDZY HISZPANAMI A AMERYKANAMI 16 PAZDZIERNIKA 1997 ROKU*

 

Hiszpanie (w tle slychac** trzaski)Kiss Tu mówi A-853, prosimy, zmiencie kurs o 15 stopni na poludnie, by uniknac kolizji... Plyniecie wprost na nas, odleglosc 25 mil morskich.*

 

Amerykanie (trzaski w tle)Kiss Sugerujemy wam zmiane kursu o 15 stopni na pólnoc, by uniknac kolizji.*

 

Hiszpanie:* Odmowa. Powtarzamy: zmiencie swój kurs o 15 stopni na poludnie, by uniknac kolizji...*

 

Amerykanie (inny glos)*: Tu mówi kapitan jednostki plywajacej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nalegamy, byscie zmienili swój kurs o 15 stopni na pólnoc, by uniknac kolizji.*

 

Hiszpanie:* Nie uwazamy tego ani za sluszne, ani za mozliwe do wykonania. Sugerujemy wam zmiane kursu o 15 stopni na poludnie, by uniknac zderzenia z nami.*

 

Amerykanie (ton glosu** swiadczacy o wscieklosci)*: Tu mówi kapitan Richard James Howard, dowodzacy lotniskowcem USS Lincoln marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych; drugim co do wielkosci okretem floty amerykanskiej. Eskortuja nas dwa okrety pancerne, szesc niszczycieli, piec krazowników, cztery okrety podwodne oraz liczne jednostki wspomagajace. Udajemy sie w kierunku Zatoki Perskiej w celu przeprowadzenia manewrów wojennych w obliczu mozliwej ofensywy ze strony wojsk irackich. Nie sugeruje... ROZKAZUJE WAM ZMIENIC KURS O 15 STOPNI NA PÓLNOC! W przeciwnym razie bedziemy zmuszeni podjac dzialania konieczne by zapewnic bezpieczenstwo temu okretowi, jak równiez silom koalicji. Nalezycie do panstwa sprzymierzonego, jestescie czlonkiem NATO i rzeczonej koalicji. Zadam natychmiastowego posluszenstwa i usuniecia sie z drogi! *

 

Hiszpanie:* Tu mówi Juan Manuel Salas Alcántara. Jest nas dwóch. Eskortuje nas nasz pies, jest tez z nami nasze jedzenie, dwa piwa i kanarek, który teraz spi. Mamy poparcie lokalnego radia La Coruna i morskiego kanalu alarmowego 106. Nie udajemy sie w zadnym kierunku i mówimy do was ze stalego ladu, z latarni morskiej A-853 Finisterra , z wybrzeza Galicji. Nie mamy gównianego pojecia, które miejsce zajmujemy w rankingu hiszpanskich latarni morskich. Mozecie podjac wszelkie sluszne dzialania, na jakie tylko przyjdzie wam ochota, by zapewnic bezpieczenstwo waszemu zasranemu okretowi, który za chwile rozbije sie o skaly; dlatego ponownie nalegamy, sugerujemy wam, iz dzialaniem najlepszym, najbardziej slusznym i najbardziej godnym polecenia bedzie zmiana kursu o 15 stopni na poludnie by uniknac zderzenia z nami.*

 

Amerykanie*: OK. Przyjalem, dziekuje.

Link to comment
Guest Profesor
Canossa. Do sypialni Grzegorza VII wchodzi sługa, nachyla się do ucha Jego Świątobliwości i coś szepce. Papież podrywa się, wdziewa papucie i leci do bramy, mrucząc pod nosem:

- Trzy dni w śniegu! A mówiłem: naprawcie ten, wybacz Panie, chromolony domofon!!!

Link to comment

Turysta zaczepia bace w lesie:

- Gdzie jest giewont?

- Łot.. - turysta zdziwiony, ale pyta po angielsku:

- Łer is giewont baco?

- Łot.. - odpowiada baca - turysta swoje:

- Łer is giewont? -

- Łodpierdolzesie niewidzis ze leje!

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...